Rhieni

Gwersyll haf uwchradd 2019 | Urdd summer camp

Mynydda • Canŵio • Rhaffau uchel • Rhwyfyrddio • Saethyddiaeth • Dringo • Adeiladu rafft • Hwylio • Teithiau cwch • Rafftio • Dim rhieni • Dim athrawon • Dim ...

GISDA - Prosiect Rhieni Ifanc Ni

Crwydro'r Ceunant - Yn mis Medi 2014 cafodd criw o rieni ifanc y cyfle i fynd i ddarganfod afonydd Eryri, dyma flas o'r diwrnod..... Gorge Walking - In September ...

Awtistiaeth- Cyflwyniad i ASA ar gyfer rhieni a gofalwyr

Cyflwyniad i ASA ar gyfer rhieni a gofalwyr www.ASDinfoWales.co.uk/asd-videos-for-parents-carers.

Canllawiau i rhieni / Guidelines for Parents

Ffilm addusgiadol i rhieni ar sut i gynhori plant ynglyn a sut i cadw'n saf ar y we. / A short educational film for parents on how to advise their children about being ...

Byw Ar Arian Fy Rhieni

Provided to YouTube by The state51 Conspiracy Byw Ar Arian Fy Rhieni · Trwynau Coch Y Casgliad ℗ 1997 Sain (Recordiau) Cyf. Released on: 2010-07-01 ...

Clip o Deian a Loli a'r Parti Pen-blwydd

Deian a Loli a'r Parti Pen-blwydd Mae'r efeilliaid drygionus wedi agor eu hanrhegion pen-blwydd yn gynnar, yn groes i ddymuniad eu rhieni. Ac mae Deian ...

Maint dosbarthiadau ysgol - barn rhieni

Rhieni ar faes Eisteddfod yr Urdd yn rhoi eu barn yn y drafodaeth ar faint dosbarthiadau ysgol.

Tuag at y Wobr Arian - Y Rhieni

Arweiniad i ysgolion sy'n anelu at gyflawni gwobr arian y Siarter Iaith trwy sicrhau ymglymiad y rhieni.

Popeth i Chwarae Amdano

Mae chwarae'n rhan hanfodol o fywyd plentyn. Fel rhieni a gofalwyr, ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod gan ein plant le, amser a chwmni eraill i chwarae.

Canllaw rhieni – cyflwyniad

Rhieni – dysgwch bopeth yr ydych angen ei wybod am gyllid i fyfyrwyr! Rhannwch y rhestr chwarae hon gyda rhieni eraill ar Facebook a Twitter yn defnyddio'r ...

Gwersyll haf uwchradd | Urdd summer camp

Mynydda • Canŵio • Rhaffau uchel • Rhwyfyrddio • Saethyddiaeth • Dringo • Adeiladu rafft • Hwylio • Teithiau cwch • Rafftio • Dim rhieni • Dim athrawon • Dim ...

Dr Mair Parry Neges Ffliw Plant

Mae Dr Mair Parry, Paediatregydd Ymgynghorol yn annog rhieni plant 2 neu 3 mlwydd oed, neu ym Mlwyddyn 1, 2, 3 neu 4 yn yr ysgol i sicrhau bod eu plentyn ...

Deian a Loli a Dydd Mawrth Crempog

Mae hi'n ddydd Mawrth Crempog ond does dim blawd yn y tŷ! Does dim amdani ond rhewi eu rhieni i'r unfan a mynd i chwilio am flawd. A dyna pryd y maent yn ...

Deian a Loli a'r Lori Ledrith

Does yna ddim digon o lefrith i gael brecwast, felly mae Deian a Loli yn rhewi eu rhieni a mynd i chwilio am fwy. Ond buan iawn y mae'r ddau yn mynd ar goll ac ...

Mathau o Deuluoedd default

Cymdeithaseg Lefel A - Y Teulu. Fideo byr yn cyflwyno gwahanol fathau o deuluoedd. . Teulu Cnewyllol (Nuclear Family) Teulu Estynedig (Extended Family) ...

Canllaw rhieni – trosolwg 2018/19

Dysgwch beth fyddwn ni'n ei drafod yn y gyfres hon o ffilmiau am gyllid i fyfyrwyr.

Canllaw rhieni – trosolwg 2017/18

Dysgwch beth fyddwn ni'n ei drafod yn y gyfres hon o ffilmiau am gyllid i fyfyrwyr.

dysgu Saesneg rhieni

Dysgu Saesneg gyda ein fideo hyfforddi! Ar y sianel hon fe welwch fwy na phum mil o eiriau Saesneg gyda ynganiad.

Cymorth i fyfyrwyr sydd wedi gadael gofal neu wedi ymddieithrio

Fideo yw hwn yn amlinellu y cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd sydd wedi bod mewn gofal neu sydd wedi ymddieithrio oddi wrth eu rhieni.

Canlyniadau’r profion Darllen a Rhifedd 2018 - canllaw animeiddiedig i rieni/gofalwyr

Bydd yr animeiddiad byr yn siarad rhieni/gofalwyr trwy adroddiadau'r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol.

Restorative Practice - The Swansea Model

Parents, Pupils and Teachers from Wales show and discuss the Swansea Model of Restorative Practice in the school environment. -- Rhieni, Disgyblion ac ...

Canllaw rhieni – ad-dalu benthyciadau myfyrwyr 2018/19

Dysgwch am sut a phryd fydd eich plentyn yn ad-dalu ei fenthyciad myfyrwyr. Am ragor o wybodaeth am ad-dalu, ewch i http://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk.

Generation Beth - Gofal Rhieni / Parental Consent - CYM

s4c.cymru/generationbeth Ydi dy rieni yn falch o'r hyn rwyt ti wedi ei gyflawni hyd yma? Ydi dy rieni yn dy gefnogi di yn dy benderfyniadau? Sut mae dy ...