Icge6ixfskq

พระครูศรีปริยัตยานุศาสน์ เทศน์วันโฎนตา วัดบ้านตะโคง

พระครูศรีปริยัตยานุศาสน์ เทศน์วันแซนโฎนตา เจ้าอาวาสวัดบ้านตะโคง ต.บ้...