Godjbishopp

@godjbishopp @sentury07 @bunbtrillog #speakonit @laddjz meeting

@kcamp427 #cutoff #stripclubtrappin @tjsdjs @godjalo @godjbishopp

HEY @DJ5000CDS @GODJBISHOPP @MONEY318100 #PUL #HUSHRADIO

@GODJBISHOPP @MONEY318100 #POPITOFF @GMTRADIO @LAVISHMSV #HUSHRADIOSHOW

@godjbishopp @globalkandyman #forgienwhips @gmtradio with @msvofhushradio

Description.

@godjbishopp @sentury07 #likethemall @gmtradio @lavishmzv #hushradio

Description.

@_DJNUNU @QUINN512 @ITSDRAYBABY #BEONSOMETHING @LADDJZ @GODJALO @GODJBISHOPP

Description.

@GODJBISHOPP @FranchiseTief #sheworkin @gmtradio @msvofhushradio

Description.

@GODJBISHOPP @D3CHALIEBOY #THICKFINEWOMAN @GMTRADIO @D3DJBULL @BDIBBLES

Description.

@GODJBISHOPP @QUINN512 #ABRAKADABRA HEY @GODJALO this song deserves to be on the RADIO #TOCBAR

@GODJBISHOPP @MRMARTEZ_MPS #FORGEIN @GMTRADIO @LAVISHMZV #HUSJRADIO

Description.

@GODJBISHOPP @GLOBALKANDYMAN @BEATKINGKONG #FORGIENWHIPS REMIX @GMTRADIO @DBANDO_MSMG @LAVISHMSV

@kcamp427 #moneybaby #highschoolstompdown @tjsdjs @godjbishopp @godjalo

Description.

@DJCHILLNEIL @QUINN512 #ABRAKADABRA #METROPOLIS @GODJALO @GODJBISHOPP

Description.

@itsdjmrmarcus quinn512 @raip #bootysprings #highschoolstompdown @godjbishopp @godjalo @laddjz

Description.

@GODJBISHOPP @TRUESTORYSWAIN #SWAGGACITY @GMTRADIO @LAVISHMZV #HUSHRADIO

Description.

@thereal_djstudewood @quinn512 #abrakadra @godjalo @godjbishopp @laddjz WOW NORTHSIDE

Description.

@GODJBISHOPP @TRUESTORYSWAIN #SWAGGACITY @GMTRADIO @LAVISHMSV #HUSHRADIO

Description.

@GODJTAZ @KCAMP427 #CUTOFF #STRIPCLUBTRAPPIN #LEGENDS @GODJALO @GODJBISHOPP @TJSDJS

@GODJBISHOPP @D3CHALIEBOY @FAT_PIMP #THICKFINEWOMAN @GMTRADIO @D3DJBULL @BDIBBLES @LAVISHMSV

@GODJBISHOPP @MRMARTEZ_MPS #FORGIEN @GMTRADIO @LAVISHMSV #HUSHRADIO

Description.

@GODJBISHOPP @JUICYMZMEME@CANERIYELLA #SNAPBACK #TOCBAR #TEAMTSU HOMECOMING